Selecteer een pagina

Beleidsplan Hervormde Gemeente Tjamsweer 2012-2017

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

2. Hervormde gemeente Tjamsweer

3. Visie en missie

4. Pastoraat

5. Jeugd- en jongerenwerk

6. Diaconaat

7. Kerkrentmeesterlijk beheer

8. Ondersteunende commissies/werkgroepen

 

1  Inleiding

De Hervormde Gemeente Tjamsweer is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap binnen de burgerlijke gemeente Appingedam.
Naast haar bevindt zich de Protestantse Gemeente Appingedam [PGA], ontstaan door een fusie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Appingedam. Deze fusie was maart 2008 een feit.
Zowel de PGA als de Herv. Gem. Tjamsweer behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland [PKN].
De PKN heeft haar visie op schrift gesteld onder de titel ‘Leren leven van de verwondering’
In haar visie belicht zij de nieuwe kansen en mogelijkheden, gebruikmakend van nieuwe middelen.
Als kerk kunnen we ook in deze tijd zichtbaar en van betekenis zijn in de samenleving.
De PKN beschouwt de plaatselijke gemeente als het kloppende hart van de kerk. Het leven van de gemeente bestaat uit het vertalen naar, vertellen en verkondigen van de woorden van God in de samenleving, in vieren, leren en dienen.
Ook is de gemeente een plek waar gelovigen elkaar bemoedigen, bevragen en versterken in hun persoonlijk geloof en christen-zijn.
Haar veelkleurigheid door het verschil in traditie, in samenhang met de cultuur van de plaatselijke gemeenten en de verschillende vormen van geloofsbeleving mag ervaren worden als rijk en vormt een uitdaging.
Daarnaast wil de kerk in een samenleving vol drukte, prestatiedrift, de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, de veranderende samenstelling van de bevolking door een ‘open wereld’, helpen de weg te wijzen bij zingeving en levensvragen, ofschoon aan haar de verlegenheid knaagt onder invloed van de (geloofs)crisis waarin zij verkeert.
Deze crisis kan heilzaam zijn als de kerk leert inzien, dat ze in onze samenleving een minderheid is die het moet hebben van de woorden van God.
Hoe kunnen wij, hervormde gemeente Tjamsweer, als kleine geloofsgemeenschap in deze crisis een bijdrage leveren om niet in de ban te raken van de verlegenheid maar een baken te zijn in de tijd.

2  Hervormde Gemeente Tjamsweer

Wie zijn wij? Voorop staat dat een identiteit nooit onwrikbaar is. Het is een levend proces van mensen die zowel hun geloof als hun onzekerheden met elkaar delen. Er is sprake van een weg die wij gaan. We weten ons daarop reisgenoot van het volk van Israël en van de volgelingen van Christus.
We oriënteren ons onderweg op de Schrift, de traditie en de wereld om ons heen. Voor ons staat in deze oriëntatie de figuur van Christus centraal. Hem belijden wij als onze Heer en Heiland. Daarbij zijn de drie volgende aandachtspunten belangrijk:
1e De Schrift is richtsnoer en leidraad voor ons handelen. In de Bijbel brengen geïnspireerde mensen God ter sprake als de Enige. Lezend worden wij deelgenoot van hun inspiratie. Deze bezieling geven wij op onze eigen manier en naar onze eigen mogelijkheden gestalte. Zo houden wij Gods belofte en de werkelijkheid bij elkaar.
2e. In de geloofsbeleving erkennen wij een pluriformiteit. Een ieder ervaart het geloof op zijn of haar eigen wijze. Wat ons betreft is de waarheid zoektocht. Wij ervaren dat als een rijkdom waardoor wij elkaar kunnen bijstaan en bemoedigen op onze geloofsweg. Wij hopen op en bidden om Gods troost en kracht.
Dat die ons zal verrassen en bevestigen.
3e. Onze geloofsgemeenschap is een doel en middel tegelijk. Als doel streven wij naar onderlinge contacten en is omzien naar elkaar een sleutelwoord. Tegelijk willen wij als geloofsgemeenschap open staan naar de wereld om ons heen. Als geloofsgemeenschap stellen wij Christus present door onze dienstbaarheid aan mensen in nood. Ook de zorg voor de schepping valt onder onze aandacht, want de mens is geroepen tot rentmeesterschap.
Als wij onze identiteit specifieker willen inkleuren dan betekent dat het volgende:
Aan onze identiteit ligt ten grondslag de belijdenis dat de God van de Schriften Schepper is van hemel en aarde.
En we erkennen Jezus als de Christus, Zoon van God, door wie wij de God van de Schriften onze Vader mogen noemen. Van hem belijden we dan ook dat hij ter wille van de mensen geleden heeft, gekruisigd is en opgestaan van de doden. De Geest die uitgaat van de Vader en de Zoon, is het die ons in die waarheid leidt.
Vanuit die identiteit herkennen we ons in een gemêleerd profiel. Enerzijds staan we in een traditie, want die heeft ons het geloof overgeleverd, doorgegeven. Anderzijds staan we ook in het heden en zoeken onze weg in de toekomst, gesteund door de traditie maar ook met een open vizier naar nieuwe wegen om het geloof te vertalen in onze tijd en te bewaren voor de generaties na ons. We zijn immers kerk onderweg. En onderweg wil zeggen, dat we vasthouden aan de belofte van het Koninkrijk van God en dat zal van invloed zijn op onze plaats in de samenleving.

3  Visie en missie van de hervormde gemeente Tjamsweer

Met als uitgangspunt de hierboven omschreven identiteit willen we herkenbaar zijn op het kleuren-palet van kerkelijke stromingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze eigenheid en herkenbaarheid ervaren we als onze kracht van waaruit we dienstbaar willen zijn als één van de kerkelijke gemeenten binnen de burgerlijke gemeente Appingedam.
Onze geloofsgemeenschap is geen doel in zichzelf, maar wil gemeente van Christus zijn in de wereld om haar heen, om een lamp op een standaard te zijn; “Jullie zijn het licht in de wereld (. . . . . . .) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Matth.5:14a,16)
En gezamenlijk met andere gemeenten dienstbaar zijn voor mensen dichtbij en veraf door in diaconaat een hand en voet te zijn voor wie geen helper heeft.
Als geloofsgemeenschap stellen wij Christus present door onze dienstbaarheid aan mensen in nood, want alle mensen zijn als schepping, kinderen van God gelijkwaardig.
In het verlengde van de dienstbaarheid aan mensen valt ook onze verantwoordelijkheid en zorg voor de schepping. Zo geven we uiting aan ons diepste verlangen de weg te wijzen naar het Rijk van God en krijgt het leven zin en samenhang.

Vertaling van visie en missie in pastoraat, diaconaat en kerkrentmeesterlijk beheer:

4  Pastoraat

Aan de basis van het pastoraat ligt onze visie en missie. Van daaruit willen we proberen een zorgzame gemeenschap te zijn door naar elkaar om te zien en dat niet alleen voor gemeenteleden van onze kerkelijke gemeente maar ook betrokken op de samenleving om ons heen. We willen een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen weten en waar aandacht is voor wie op een andere wijze op onze weg komen.
Wat onze doelstelling betreft spreekt wat in Artikel 10 van de Kerkorde van de Prot. Kerk in Nederland staat over het pastoraat ons zeer aan:
– De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.
– De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.

In uitvoering betekent dit concreet onderling pastoraat in
– het omzien naar elkaar binnen de gemeente en daar buiten; pastoraat als gemeenteopbouw:
– alle vormen van bezoekwerk door ambtsdragers, en overige vrijwilligers.

Te denken valt aan levensfasen die bijzondere aandacht vragen, zoals bij ziekte, overlijden en rouw, bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals jubilea, het behalen van een diploma en verjaardagen van gemeenteleden op bijvoorbeeld hogere leeftijd.

Vorming & toerusting:
– aan jongeren wordt catechese aangeboden. Tevens wordt jaarlijks, in overleg in clusterverband – Prot. Gem. Appingedam, Prot. Gem. Garrelsweer-Winneweer-Wirdum, Herv. Gem. Tjamsweer – door de gezamenlijke commissie ‘Vorming en Toerusting’ samen met de dienstdoende predikanten binnen de cluster, een programma Vorming & Toerusting aangeboden.
Dit programma wordt in de vorm van een gids aangeboden aan de gemeenteleden binnen de cluster. Dit programmaoverzicht bevat kringwerk en eenmalige activiteiten.

5  Jeugd- en jongerenwerk

§1  Algemeen
Aangezien de groep jeugdigen in de Hervormde Gemeente Tjamsweer (HGT) maar klein is, wordt het jeugdwerk –waar mogelijk- gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Appingedam (PGA) aangeboden. De jeugdouderling van de HGT maakt deel uit van de Jeugdraad van de PGA.

Kerndoelen
De kerndoelen van het jeugdwerk in de HGT zijn:
1. evangelisatie:
In onze doelstelling is evangelisatie geen zieltjes winnen, maar kinderen en jongeren laten ervaren dat geloven in God de inhoud van je leven anders en beter maakt.
2. ontmoeting & ontspanning:
We willen een uitnodigende open sfeer bieden in al onze vormen van jeugdwerk. Een goede sfeer en een goed klimaat zijn van groot belang in al onze ontmoetingen met kinderen en jongeren.
3. eredienst:
De gemeente komt bij elkaar om de eredienst te vieren. Ook kinderen en jongeren horen daarbij.
We ervaren het zoeken naar de juiste vorm van vieren als een uitdaging voor deze beleidsperiode.
4. vorming:
Zonder vorming en toerusting geen geloofsinhoud en geen geloofsgesprek. In ons vormend jeugdwerkaanbod willen we de wereld van kinderen en jongeren verbinden met het bestaan van God.

§2  Organisatie
De kerkenraad:
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Tjamsweer is als (eind)verantwoordelijke voorwaardenscheppend en zorgt daarbij voor:
– een vastgesteld beleidsplan
– voldoende financiële middelen
– voldoende beschikbare en geschikte ruimtes

De jeugdouderling:
De jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en jeugd. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren.
In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt:
– In samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) probeert de jeugdouderling contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen.
– De jeugdouderling helpt voor zijn/haar deel en in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden mee aan de bevordering van de deelname van jongeren aan het gemeenteleven – Samen met de kerkenraad stelt de jeugdouderling een beleidsplan (beleid lange termijn) op, waarin zoveel mogelijk de aspecten van de gemeente zijn opgenomen.
– Daarnaast begeleidt de jeugdouderling de diverse jeugdgeledingen bij het opstellen van een werkplan (beleid korte termijn/jaarlijks), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden in het komende seizoen zullen worden uitgevoerd.
– Het beleidsplan wordt aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Eveneens brengt de jeugdouderling regelmatig schriftelijk of mondeling verslag uit van zijn/haar werk.
– De jeugdouderling onderhoudt contacten met de wijkouderlingen en diakenen om zoveel mogelijk met hen samen te werken, en stimuleert de mede-ambtsdragers tot samenwerking met de jongeren die betrokken zijn bij het pastorale en diaconale werk.
– De jeugdouderling stimuleert dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende geledingen binnen het jeugdwerk.
– De kerkenraad verwacht van de jeugdouderling dat hij/zij door gebruik te maken van het toerustingsaanbod op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het werk van kerk en jeugd.

De jeugdouderling neemt ook deel aan het overleg van het jeugdwerk in de Protestantse Gemeente Appingedam, de buurgemeente.

§3  Aanbod eigen jeugdwerk
Kindernevendienst
Doelstelling: kinderen tijdens de eredienst in hun eigen ruimte bekend te maken met Bijbelverhalen op hun eigen niveau.
Hierbij maakt de kindernevendienst gebruik van het blad, “Kind Op Zondag” (van de Nederlandse Zondagsschoolvereniging) om de dienst voor te bereiden. Tevens wordt na het vertellen van een Bijbelverhaal een werkvorm aangereikt om het verhaal te verbeelden, onder andere in spelvorm en creativiteit. Tweemaal per jaar hebben we een project van meerdere weken nl.: Paasproject en Kerstproject.
Er wordt gewerkt met een groep kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De groep bestaat momenteel uit 16 kinderen. Als een kind 12 jaar wordt en naar het voortgezet onderwijs gaat nemen we afscheid van het kind uit de groep.
De leiding bestaat uit 5 volwassenen en 8 jeugdleden. Als een jeugdlid 14 jaar wordt dan wordt hij/zij benaderd of hij/zij mee wil werken in de kindernevendienst. Op deze manier proberen we de jeugd er bij te betrekken.
We vergaderen gemiddeld 6 x per jaar; de predikant en de jeugdouderling zijn bij deze vergaderingen zo mogelijk aanwezig.

Bijzondere activiteiten:
– het maken van de Palmpaasstok (1x per 2 jaar)
– actie schoenendoos
– het Kerstspel
– de spaaractie tijdens de Veertigdagentijd.
– een activiteit ter afsluiting van het seizoen (bijv. picknicken bij Ekenstein)

Oppasdienst
Doelstelling: dienstverlening aan ouders van jonge kinderen die de eredienst bezoeken.
Voor jonge kinderen, van 0 tot 4 jaar, is er tijdens de erediensten in de morgen oppas in het tuinhuisje naast het Tjamsweersterstee. Ongeveer 8 personen (volwassenen en jeugd van 12+) stellen zich hiervoor beurtelings beschikbaar.

§4 Aanbod gezamenlijk jeugdwerk (met de PGA)
Factor 12+
Doelstelling:
Een jongerencatechese voor iedereen van de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Van ongeveer 12 tot en met 14 jaar.
De groep bestaat uit kinderen van klas 1, 2, en 3 van het Voortgezet Onderwijs, van beide gemeenten.
Leiding: een gemeentelid, zo mogelijk 2, zo nodig toegerust door de predikanten.
De onderwerpen die bij “Factor 12+” besproken worden, passen bij wat kinderen van deze leeftijd bezighoudt. Hun vragen zijn belangrijk. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over christelijke levensstijl, persoonlijke relatie met God, het christelijke geloof.
Een keer per drie weken wordt er gepraat, gewerkt, gespeeld, gekeken, geluisterd, noem maar op! Elke avond is weer anders, maar het hele jaar heeft wel een “rode draad”.

Factor 15+
Doelstelling:
Op een ontspannen manier praten over verschillende geloofsonderwerpen, zoals:
– als God liefde is, waarom is er zoveel ellende?
– hoe weet je nu wat God wel en niet goed vindt?
Maar ook gespreksonderwerpen die door de jongeren zelf worden aangedragen.
Deze gespreksgroep is bedoeld voor jongeren vanaf de vierde klas van het voortgezet onderwijs, van beide gemeenten.
Als regel eens per maand. De groep wordt geleid door de predikanten van beide gemeenten.

Jeugdclubs
Doelstelling:
Clubwerk als laagdrempelige ontmoetingsplek vanuit de gemeente, bestemd voor kinderen van PGA, HGT maar ook voor kinderen zonder kerkelijke achtergrond.
Het clubwerk wordt aangeboden en gecoördineerd door de PGA.
De intentie is, dat de leiding gevormd wordt door mensen uit beide gemeenten. De leiding komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken te regelen.
Het clubprogramma bestaat vooral uit spel – en knutselactiviteiten. Belangrijk onderdeel van het clubwerk is het zomerkamp, een enorm zomerspektakel, gedragen door een brede groep van meewerkende ouders en de leiding. Ook gezellige avonden, zoals gourmetten rond Kerst, worden georganiseerd.

6. Het college van diakenen

De diaconie geeft inhoud aan de opdracht van de Kerk van Christus door dienstbaar te zijn binnen de eigen kerkelijke gemeente, als ook in de eigen woonplaats, regio, Nederland en wereldwijd, op zowel kerkelijk, sociaal als maatschappelijk terrein.
Uitweidend op het bovenstaande kan er gesteld worden dat de diaconie zich richt op mensen in moeilijke leefomstandigheden en hulp en aandacht geeft aan mensen die dit nodig hebben. Vooral vergeten en/of veronachtzaamde mensen of groepen van mensen die verdrukt of in de knel zijn geraakt. Hiernaast is het diaconaat actief betrokken bij het jeugdwerk. Ook schenkt de diaconie aandacht aan diverse jubilea en verjaardagen.
Om dit werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over menskracht als over financiële middelen te kunnen beschikken. Op moment van schrijven zijn er binnen de Gemeente Tjamsweer drie diakenen actief, en één vacature.

Beleidscriteria 
Binnen de diaconie wordt een aantal criteria gebruikt om te komen tot beleidskeuzes, te weten:
1. Gaat het om diaconaal werk en past het binnen de visie van het diaconaat.
2. Komt het werk ten goede aan die mensen en groepen voor wie en met wie we ons als diaconie/gemeente vooral willen inzetten.
3. Wordt het werk in voldoende mate gedragen door de gemeente?
4. Is er voldoende menskracht, tijd en energie bij de diaconie/gemeente aanwezig of vrij te maken om de doelstelling te bereiken.
5. Past het werk in het totale beleid van de kerkenraad?

Naast de bovenstaande criteria wordt er gekeken of er samenwerking mogelijk is met andere diaconieën, kerken of organisaties.

Middelen 
De diaconie beschikt over een klein vermogen. Het beleid van de diaconie is er op gericht dit vermogen als een zekere bron van inkomsten in stand te houden. Deze inkomsten kunnen worden aangewend, in het bijzonder voor het doel waarvoor het vermogen destijds bij elkaar is gebracht, namelijk de vervulling van de diaconale taken. En andere bronnen van inkomsten zijn de collectes, enkele giften en pachtgelden/beklemrechten. Zij vormen de financiële pijlers van het diaconaat en hierdoor weten wij ons gedragen door de gemeente.

Beleid 
In het onderstaande wordt het huidige beleid en de voornemens voor de toekomst toegelicht.

Huidige taken/acties 
• Ambtelijke vertegenwoordiging bij alle erediensten(de kerkdiensten op zondagen, bijzondere dagen, trouw en rouwdiensten.
• Verzorging en assistentie bij de viering van het Heilige Avondmaal.
• Inzameling van gelden tijdens de erediensten.
• Het opstellen van de collecterooster.
• Het zorg dragen voor geldwerving via collectes en uitgezette gelden en voor de besteding van de diaconale gaven.
• Ieder jaar wordt er een begroting opgesteld. Deze wordt in de kerkenraadsvergadering behandeld, vastgesteld en opgestuurd naar de Provinciale Diaconale Commissie.
• Elk jaar wordt er een jaarrekening gemaakt welke ook in de kerkenraadsvergadering wordt behandeld, goedgekeurd en opgestuurd naar de PDC.
• Administrerend diaken zorgt voor de boekhouding, stelt begroting op en verzorgt jaarrekening.
Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de collecte verantwoording wordt getoond in het kerkblad.
• Financieren en verzorgen van de kerktelefoon.
• Bezorgen van liturgieën bij luisteraars van de kerktelefoon.
• Verzorgen van kerst attenties voor bejaarden en eenzamen via de HVD.
• Het verzorgen van de kerstmiddag via de HVD.
• Wekelijks is er een bloemengroet voor zieken, ouderen, jarigen en/of jubilea.
• Eventueel verzorging foldermateriaal en afkondigingen opstellen bij collectes met een bijzondere, diaconale of zendingsbestemming.
• Afvaardiging naar moderamen.
• Volgens rooster afvaardiging naar de Classis.
• 1 diaken met dominee of ouderling naar het jaarlijks overleg met burgerlijke gemeente i.v.m. armoede/WMO beleid.
 Donaties lokale VPTZ.
 Paasgroet gevangenen.
 Zendingsbusjes naar speciale kleine projecten.
 Samenstellen logeerkoffertje.
 Promoten en verzorgen van de missiezendingskalender.

Voornemens 
Met betrekking tot de toekomst stelt de diaconie zich ten doel de activiteiten, met betrekking tot de informatie voorziening naar de gemeente toe, te verhogen. Hierbij moet men denken aan:
– Publiciteit in het kerkblad.
– informatie via mededelingen in de vieringen.
– Eventueel foldermateriaal e.d.

Daarnaast stelt de diaconie zich ten doel alert te zijn op de stille armoede. Zoals in het verleden zal de diaconie financiële ondersteuning blijven verlenen aan verschillende projecten, organisaties en instellingen.

7. Het college van kerkrentmeesters

Inhoud:
– Doelstelling
– Opsomming van beheerstaken
– Puntsgewijze uitwerking beheerstaken
– Beleidsvoornemen

Doelstelling:
Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
Deze doelstelling moet worden gerealiseerd door het uitvoeren van onderstaande taken, zoals beschreven in ordinantie 11, hoofdstuk 1, artikel 7.

– Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
– Het zorg dragen voor de geldwerving.
– Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.
– Het beheren van de goederen van de gemeente.
– Het verzorgen van het in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid.
– Het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal terrein.
– Het fungeren als opdrachtgever van de koster/beheerder van de gebouwen/terreinen dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is
– Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenis en indien aanwezig het trouwboek.
– Het beheren van de archieven van de gemeente.
– Het beheren van de verzekeringspolissen.

Deze taken vallen uiteen in onderstaande deeltaken zijnde:
 1 – Onderhoud gebouwen/terreinen
 2 – Geldwerving
 3 – Ledenadministratie
 4 – Verhuur gebouwen
 5 – Beheer landerijen
 6 – Kerkelijke begraafplaatsen
 7 – Predikant, koster en overig personeel/organisten
 8 – Kerkblad/Verjaardagsfonds
 9 – Administratie
10 – Beleidsvoornemens
11 – Vaststelling

Onderhoud gebouwen/terreinen:
– Kerkgebouw:
Er is een 10- jaren onderhoudsplan ( BRIM ) dat nog loopt tot en met 2014.
Een aantal werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Dit heeft voornamelijk betrekking op de toren. Op dit onderhoudsplan komt een vervolgplan, dit in verband met nieuwe subsidiewetgeving. De ontwikkeling van dit plan is inmiddels opgestart.
In dit plan is ook de restauratie van het orgel opgenomen.
E.e.a. vindt plaats in samenwerking met de S.B.K.G.D. te Veendam, die ook de subsidie-aanvrage verzorgt/begeleidt. (Nationaal Restauratie Fonds)
Ook worden door het college van kerkrentmeesters diverse fondsen benaderd om een subsidie-toekenning. (bv. Gemeente, SNS fonds, Prins Bernhardfonds enz.)
Dit vormt een belangrijk onderdeel van de subsidieverstrekking. Zonder deze fondsen is het onmogelijk om een groter onderhouds/restauratieproject uit te voeren.
Klein onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd.
– Pastorie:
Jaarlijks kleinonderhoud wordt indien nodig uitgevoerd.
Er is geen onderhoudsplan hiervoor aanwezig.
– Verenigingsgebouw Tjamsweersterstee:
Jaarlijks klein onderhoud wordt indien nodig uitgevoerd. Groot onderhoud t.a.v renovatie keuken, vloerbedekking, kozijnen is inmiddels uitgevoerd.
De toiletgroepen worden begin 2012 gerenoveerd.
– Schuur:
Deze is in gebruik als opslag voor rommelmarktspullen en oud papier en tuingereedschap.
Groot onderhoud heeft plaatsgevonden in 2011. (dakrenovatie en schilderwerk)
– Terreinen:
Terreinen rondom kerk en begraafplaats worden onderhouden door de medewerker terreinen.
Dit houdt in het maaien van het gras op de begraafplaats en het snoeiwerk van de heg en schoonhouden/onkruidvrij van de paden en parkeerplaats.
De tuin van de pastorie wordt door de predikant onderhouden, behoudens snoeiwerk.

Geldwerving:
Het werven van gelden voor het in stand houden van de Hervormde Gemeente te Tjamsweer door middel van de volgende activiteiten:
*Actie Kerkbalans
In de laatste twee weken van januari wordt deelgenomen aan de landelijke actie kerkbalans.
In de maand oktober voorafgaand aan de actie wordt het foldermateriaal e.d. voor zover nodig besteld. De laatste jaren wordt de folder in eigen beheer vervaardigd. In deze folder komen zowel de jonge als de oudere gemeenteleden aan het woord, evenals de plaatselijke predikant.
In de folder wordt ook een artikel gewijd aan het gemeente-zijn, en wat dat inhoudt.
Vervolgens worden de looplijsten en enveloppen gereed gemaakt en verdeeld onder de contactpersonen en kerkenraadsleden die ervoor zorgen dat de enveloppen op de juiste tijd gebracht en weer opgehaald worden.
De opbrengst wordt geteld en hiervan wordt mededeling gedaan aan de gemeente in de dienst, tevens vindt vermelding plaats in het kerkblad.
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de inning van de toegezegde bedragen.
Tevens wordt er aan het eind van het jaar in het kerkblad op gewezen dat nog niet alle toezeggingen voldaan zijn, en men wordt verzocht om dit alsnog te doen.
Wanneer men in gebreke blijft gaat men over tot het sturen van een herinnering.
*Paascollecte:
Vóór Pasen wordt de gemeente benaderd middels een brief en aangehechte acceptgiro voor het doen van een vrije gift. Zowel belijdende leden als doopleden ontvangen deze brief.
*Solidariteitskas:
In de maand mei/juni wordt de gemeente benaderd middels brief en acceptgiro voor het doen van de vaste bijdrage, waarvan de helft ten goede komt aan de plaatselijke gemeente.
Deze brief wordt verzonden naar de belijdende leden en doopleden ouder dan 18 jaren.
*Eindejaarscollecte:
In de maand december wordt de gemeente wederom benaderd middels brief en accept-giro voor het doen van een vrije gift die geheel ten goede komt aan de plaatselijke gemeente.
*Collecten in de kerkdiensten:
In de dienst wordt gecollecteerd voor het in stand houden van het gemeentewerk (kerkrentmeesterlijk beheer). Bij de uitgang is de collecte ook hiervoor bestemd.
Er is gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen.

Ledenadministratie:
Het bijhouden van de mutaties het in systeem LRP met daarin de gegevens van:
– doopleden
– belijdende leden
– voorkeursleden
– gastleden
– blijkgever (van verbondenheid)
– meegeregistreerde leden
– ongedoopt kind
– relatie (geen lid)
De lokaal beheerder en de ledenadministrateur worden benoemd door de kerkenraad.
Beide functies kunnen in 1 hand zijn maar bij gescheiden functies kan de lokaal beheerder geen mutaties in het systeem verwerken. De mutaties in het systeem worden ook doorgegeven aan dominee, wijkouderling, administratie kerkblad, hervormde vrouwendienst en verjaardagsfonds.

Verhuur gebouwen:
– Kerkgebouw:
Het kerkgebouw kan naast het gebruik voor de eigen erediensten worden verhuurd voor trouwdiensten, rouwdiensten, concerten/uitvoeringen na toestemming kerkenraad, overige bijeenkomsten na toestemming kerkenraad.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.
– Verenigingsgebouw:
Het verenigingsgebouw ‘Tjamsweersterstee’ kan voor diverse doeleinden worden verhuurd, dit met inachtneming van de door de kerkenraad opgestelde richtlijnen.
Op de zondag zijn alleen kerkelijke activiteiten toegestaan, dit om de zondagsrust van de pastoriebewoners te waarborgen.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.
– Pastorie:
De pastorie wordt ter beschikking gesteld aan de predikant, dit volgens de richtlijnen van de PKN. Bij het beroepen van de predikant wordt dit aan hem/haar meegedeeld.
Op de maandelijkse vergoeding wordt een huurbedrag ingehouden.

Beheer landerijen:
Het college van kerkrentmeesters beheert ca. 44 ha weidegrond.
Omdat binnen het college onvoldoende kennis aanwezig is met betrekking tot verhuur/pachtzaken is het beheer daarvan gedelegeerd aan het Kantoor der Kerkelijke Goederen te Amersfoort.
Zo is gewaarborgd dat de pacht tijdig wordt ontvangen en de pachtwet juist wordt toegepast.
Ook worden via het bureau de vaste lasten (waterschap/overige belastingen, kadasterkosten) verrekend met de pachtopbrengst.
Tevens is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan het bureau voor de verrichte werkzaamheden.
Er zijn nog een klein aantal beklemrechten, ook deze worden via het bureau geïnd.

Kerkelijke begraafplaatsen:
– Kerkhof Tjamsweer:
Er worden geen graven meer uitgegeven. Het onderhoud wordt verricht door de medewerker terreinen (maaien, onkruidvrij houden van de paden)
Het grafdelven en sluiten is uitbesteed aan de Gemeente Appingedam. Hiervoor is een contract afgesloten.
Een aantal graven moet worden onderhouden door het college van kerkrentmeesters, dit op grond van in het verleden gedane giften/toezeggingen.
Alle grafrechten zijn eeuwigdurend.
– Kerkhof Jukwerd:
Het kerkhof van Jukwerd wordt niet meer gebruikt. Het onderhoud is een morele plicht van de Hervormde Gemeente Tjamsweer. Dit op grond van het verleden.(fusie).
Onderhoud bestaat uit regelmatig grasmaaien en 1x per 2 jaren snoeien van de bomen rondom het kerkhof.

Predikant, koster en overig personeel:
– Predikant:
De Hervormde Gemeente van Tjamsweer maakt gebruik van de diensten van een fulltime predikant.
De administratieve afwikkeling hiervan is uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA) te Amersfoort.
Zij zorgen ervoor dat de juiste bedragen/vergoedingen conform de wettelijke richtlijnen kunnen worden uitbetaald.
De daadwerkelijke uitbetaling gebeurt door het college van kerkrentmeesters.
Kosten van gastpredikanten worden door de eigen gemeente betaald.
– Koster:
De koster heeft een parttime dienstverband (16,6 %) 6 uren per week. De salarisberekening wordt uitgevoerd door het KKA, conform de wettelijke richtlijnen (CAO).
De werkelijke uitbetaling wordt door het college van kerkrentmeesters verricht.
Kosten die betrekking hebben op vergadering, bijeenkomsten en commissies vastgesteld door het college van kerkrentmeesters worden maandelijks vergoed.
Ook de kosten van onderhoudsmiddelen voor kerk en gebouw worden rechtstreeks met de koster verrekend.
– Overig personeel:
De terreinmedewerker verzorgt alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot terreinen.
De vergoeding bestaat uit een tegemoetkoming in de vorm van verlaagde pacht.
De berekening vindt plaats bij het KKA.
– Organisten:
De Hervormde Gemeente van Tjamsweer maakt gebruikt van een aantal organisten. Deze ontvangen een vergoeding per gespeelde dienst die jaarlijks wordt vastgesteld door het college van kerkrentmeesters.
De organisten worden besproken door een gemeentelid in samenspraak met de predikant en de vaste organist.

Kerkblad/Verjaardagsfonds:
– Ongeveer 10 x per jaar wordt het blad “Tjamsweerster Kerkblad” uitgegeven.
Het college van kerkrentmeesters stelt de faciliteiten voor het drukken ter beschikking.
De kosten worden betaald uit de ontvangen abonnementsgelden.
De redactie wordt verzorgd door de predikant en enkele vrijwilligers. De opmaak, het drukken en het verspreiden geschiedt door vrijwilligers. Jaarlijks vindt er controle van de boeken plaats in opdracht van het college van kerkrentmeesters.
– Het verjaardagsfonds ressorteert onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.
Aan de hand van lijsten met geboortedata wordt door vrijwilligers een verjaardagskaart gebracht en tegelijkertijd brengt men een busje mee voor een vrijwillige bijdrage.
Met de ingezamelde bedragen wordt mede bijgedragen aan de aanschaf van kerkelijke benodigdheden.(zoals bv. de aangeschafte antependia)

Administratie:
De boekhouding wordt verricht door een lid van het college van kerkrentmeesters.

Beleidsvoornemens:
– Gebouwen/terreinen:
Het vaststellen van de onderhoudsbehoefte voor de komende 5 jaren.
– Administratie:
Het college van kerkrentmeesters is van mening dat gezien de personele bezetting er weinig of geen functiescheiding binnen de administratie bestaat.
Ook ten aanzien van de samenstelling/vaststellen/controle van de begroting en jaarrekening kunnen stappen ter verbetering worden gezet, dit ook omdat we conform de richtlijnen van de kerkorde willen werken.
Hieraan zal aandacht worden besteed.
– Archivering:
Het archief moet op orde worden gebracht.
Gedeeltelijk bevindt zich dat in het rijksarchief te Groningen.
Inventarisatie dient plaats te vinden voor de stukken die zich in het verenigingsgebouw bevinden.

8  Ondersteunende commissies/werkgroepen

Commissie Erediensten

Inleiding
De commissie erediensten houdt zich bezig met ondersteuning van de predikant bij het voorbereiden van bijzondere vieringen. Ook geeft ze gevraagd of ongevraagd adviezen over organisatorische- en inhoudelijke zaken van de eredienst. De commissie heeft vooral een ondersteunende, adviserende en stimulerende rol. De uitwerking hiervan wordt verwoord in haar doelstelling en werkplan.
Het beleidsplandeel van de commissie erediensten is gebaseerd op de gegroeide visie op de vieringen van de Hervormde Gemeente Tjamsweer, waarin er plaats moet zijn voor jong en oud..
* Doelstelling.
In de vieringen momenten creëren waarin doelgroepen zich herkennen en gezamenlijk vreugde beleven aan de ontmoeting van elkaar als uitdrukking van de ontmoeting met God.
Van belang is elkaar te helpen de waarde van de vieringen te (her)ontdekken door
– het stimuleren van jong en oud om (actief) deel te nemen aan de vieringen in het huis van geloof en gebed van de gemeente; ontmoetingsplaats tussen God en zijn gemeente.
– bewustwording van ruimte geven aan elkaar
– het leren ervaren van onderlinge gemeenschap
* Uitvoering:
Deze doelstelling willen we bereiken door:
– gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de eredienst;
– betrokkenheid van kinderen en jongeren in de eredienst te stimuleren; en speciaal met het oog op de jongeren hen te ondersteunen de band met de geloofsgemeenschap te onderhouden.
– samenwerking en afstemming met andere commissies en verenigingen.

H.V.D. [Hervormde Vrouwen Dienst] 

Vanouds heeft onze hervormde gemeente een H.V.D.
Een groep dames die ter ondersteuning van het diaconaat, waaronder het van oudsher valt, in het bijzonder aandacht schenkt aan oudere gemeenteleden. Daarnaast verzorgen ze in voorkomende gevallen ook kennismakingsbezoeken bij nieuwingekomenen. Rond kerkelijke hoogtijdagen verzorgt de H.V.D. bijeenkomsten voor ouderen.
Rond kerkelijke hoogtijdagen is de H.V.D. ook verantwoordelijk voor het bezorgen van een attentie bij oudere gemeenteleden.
Ten dele functioneert deze groep ook als contactpersoon tussen (oudere) gemeenteleden en kerkenraad.


Vaststelling van het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Tjamsweer 2012 – 2017

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van: